• Baserad på data från 1 miljon graviditeter
  • Baserad på basprogrammet
  • Utvecklad av barnmorskor, läkare och forskare
  • Individanpassad till den gravida
Ladda ned på Google Play

Covid-19

Covid-19 & graviditet

Publicerad 2020-09-25 av Olof Stephansson

Den nya coronavirusinfektion som upptäcktes i Kina i slutet av 2019 kallas covid-19, vilket är en förkortning av coronavirus disease 2019. Viruset som orsakar infektionen benämns SARS-CoV-2.

Infektionen är nyupptäckt vilket innebär att det kontinuerligt kommer nya forskningsresultat om virussjukdomen och dess påverkan på graviditet och födsel.

Risk för gravida
Den forskning som finns om graviditet och covid-19 visar hittills att gravida kvinnor kan ha en ökad risk jämfört med kvinnor som inte är gravida att behöva intensivvård. Risken är dock liten även för gravida.

Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta människor, även gravida som drabbas av sjukdomen, tillfrisknar. Det finns nu forskning som visar att många gravida som är smittade har mycket milda symtom och inte blir svårt sjuka av viruset.

Rekommendationer för gravida
Folkhälsomyndigheten har 2020-04-29 utfärdat rekommendationer att gravida ska vara extra försiktiga, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Med försiktighet menas att man ska begränsa sina kontakter utanför hemmet och följa rekommendationerna gällande handhygien och social distans. Se gärna under våra allmänna råd om covid-19.

Mottaglighet
Det saknas fortfarande information om gravida kvinnor är mer eller mindre mottagliga för infektionen covid-19 än icke-gravida. Det innebär att den så kallade försiktighetsprincipen råder och att du som gravid ska undvika att träffa människor som är infekterade. Se gärna under Allmänna råd vad du kan göra för att undvika att bli smittad.

Det saknas fortfarande information om gravida kvinnor är mer eller mindre mottagliga för infektionen covid-19 än icke-gravida. Det innebär att den så kallade försiktighetsprincipen råder och att du som gravid ska undvika att träffa människor som är infekterade. Se gärna under Allmänna råd vad du kan göra för att undvika att bli smittad.

Om du tillhör en riskgrupp och har underliggande sjukdomar såsom njursjukdom, leversjukdom eller lungsjukdom så ska du vara extra försiktig och undvika att vistas där infekterade människor kan finnas. Var noggrann med handhygien och håll avstånd på minst 2 meter till människor när du vistas på allmänna platser. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även gravida med fetma, diabetes eller högt blodtryck att vara extra försiktiga.

Gravida med covid-19 har enligt forskningsstudier en ökad risk att föda förtidigt, det vill säga före graviditetsvecka 37+0 och vissa studier har visat att det är vanligare med havandeskapsförgiftning och kejsarsnitt. Det verkar som att dessa risker framför allt är högre hos de kvinnor som får svårare sjukdom. Studier visar också att många gravida kvinnor som är infekterade med det nya viruset blir milt sjuka och mindre än hälften uppvisar symtom.

Påverkan i tidig graviditet
Eftersom viruset bara varit känt en kortare tid så finns det ytterst begränsad forskning om virusets påverkan i tidig graviditet.

Covid-19: Födsel & eftervård

Publicerad 2020-09-25 av Mia Ahlberg

Sveriges sjukvårdsregioner har riktlinjer för omhändertagande av födande med konstaterad eller misstänkt covid-19-infektion. Hur regionerna gör kan skilja sig något åt och förändras utifrån hur sjukdomsläget utvecklas. Därför ska du alltid ringa in och prata med just din förlossningsavdelning innan du åker in till sjukhuset. Detta gäller även om du är frisk.

Riktlinjerna som finns idag för vård av gravida och födande med misstänkt eller konstaterad covid-19 innebär att den födande kommer att vara i ett enskilt rum. En kvinna med misstänkt smitta ska inte sitta i väntrummet med andra gravida. Under förlossningen kommer du och din partner stanna på rummet och inte gå runt på avdelningen.

Partner/anhörig
Om du som är partner/anhörig känner dig förkyld så tillåts du inte följa med till förlossningen. Det är för att skydda andra från att bli smittade. Det är bra att ni planerar vilken person i er närhet som kan följa med kvinnan in till förlossningen om partner/anhörig blir sjuk.

Den person (partner eller annan närstående) som följer med kvinnan till förlossningen ska vara beredd på att stanna inne på förlossningsrummet hela tiden. Det innebär att ni måste ta med er det ni behöver eftersom ingen tillåts att lämna rummet.

Separat vård?
I samband med födseln kommer föräldrarna tillsammans med en barnläkare och förlossningspersonal bestämma hur mamma och barn ska vårdas på bästa sätt efter födseln. Eventuell separation av mamma och barn sker utifrån föräldrarnas vilja och mammans hälsotillstånd.

Det vi vet idag är att många kvinnor som är infekterade med viruset inte utvecklar en allvarlig sjukdom och kan vårdas på samma sätt som oinfekterade kvinnor. Hos de kvinnor som blir sjukare av infektionen kommer vården anpassas efter mammans hälsotillstånd.

Separation av fullgångna friska barn från covid-19-sjuka mödrar rekommenderas inte.

Neonatalvård
Om mamma och barn behöver separeras på grund av att barnet behöver vård på neonatalavdelningen så kommer barnet vårdas i ett isoleringsrum tillsammans med en frisk partner eller annan frisk person som föräldrarna väljer. Om mamman kan pumpa ut bröstmjölk så kan den med fördel ges till barnet. Ni kommer att få information om hur detta går till utifrån hygienrutiner.

Orolig att jag fått coronavirusinfektion (covid-19)

Under graviditet
Om du känner dig sjuk med feber, hosta eller andfåddhet kan du vara smittad med SARS-CoV-2-viruset och fått sjukdomen covid-19 som är en förkortning av coronavirus disease 2019. Det kan även börja med snuva och ont i halsen som vid en vanlig förkylning. Andra symtom som beskrivs i samband med covid-19 är lukt- och/eller smakförlust samt mag-tarmbesvär med exempelvis diarré.

Har du symtom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att se vad som gäller i den region där du bor för provtagning, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker såsom känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.

Om du är smittad
Om du infekterats ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. För att inte smitta andra ska du inte gå till jobbet eller skolan. Stanna hemma tills du är frisk och vänta sedan 2 dagar innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Om du har tagit ett test som visar att du har covid-19 ska du enligt Folkhälsomyndigheten vara hemma i minst 7 dygn räknat från den dag du fick symtom.

Om du av någon anledning blivit provtagen trots att du inte har symtom räknas 7 dygn från den dag du tog ditt test. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst 2 dygn. Om du har kvarvarande lindriga symtom som torrhosta, lätt snuva eller lukt- och smakbortfall men i övrigt känner dig helt frisk, kan du återgå till arbete, utbildning eller annan aktivitet om det gått minst 7 dygn sedan insjuknandet, enligt rekommendationerna.

Om du testat negativt
Om du testats negativt för covid-19 kan du enligt Folkhälsomyndigheten gå tillbaka till arbetet, utbildningen eller annan aktivitet så snart du känner dig frisk och pigg igen och inte har någon feber. Följ de rutiner för sjukfrånvaro som finns på din arbetsplats, utbildningen eller för annan aktivitet.

Ring din barnmorska
Ring och berätta för din barnmorska att du är sjuk så att ni kan planera för dina besök på barnmorskemottagningen. Det är också viktigt att det noteras i din journal att du varit sjuk.

Kontakta förlossningsavdelningen
Om du misstänker att du kan ha fått covid-19 (har feber och hosta) och får värkar, en liten blödning eller vattenavgång så ring till din förlossningsavdelning. Berätta då för barnmorskan om dina symtom så kan de förbereda sig på att ta emot dig.

Även om du uppvisar symtom på covid-19 så kommer du att få samma vård som om du inte hade symtom. Vården behöver däremot se till att de som vårdar dig har skyddsutrustning samt att du är i ett rum där inga andra gravida kvinnor är.

När uppsöka vård?
Om du får andningsbesvär även när du vilar eller plötsligt blir mycket sämre bör du kontakta vården. Det gäller alla oavsett om du tillhör en riskgrupp eller inte.

Om du behöver söka vård är det mycket viktigt att ringa först så att vårdinrättningen kan förbereda sig på att du är på väg in. Åk inte direkt till en mottagning eller förlossning utan att kontakta dem först. Detta är för att vården ska kunna förbereda sig på att ta emot dig på bästa sätt och utan att riskera smittan förs vidare till andra.

Vid livshotande tillstånd ring 112.Vilket läkemedel ska jag ta om jag får feber vid covid-19-infektion?

Gravida som behöver febernedsättande läkemedel bör ta paracetamol (Alvedon, Panodil, Pamol)

För dig som är gravid och behöver febernedsättande läkemedel så rekommenderas paracetamol. Paracetamol ingår i exempelvis Alvedon, Panodil och Pamol men säljs även under andra namn.

Sjukvårdens obundna läkemedelsinformation Janusmed som granskar läkemedel under graviditet slår fast att det går bra att använda paracetamol under graviditeten.

Hög feber under graviditet
För dig som är gravid är det bra att ta febernedsättande paracetamol om du har hög feber. Det gäller oavsett om du har konstaterad eller misstänkt covid-19-infektion eller annan infektionssjukdom som exempelvis influensa. Hög feber brukar betraktas som en kroppstemperatur över 39 grader.

Behandling av covid-19
De flesta som insjuknar i covid-19 får en mild infektion och behöver endast behandling med febernedsättande läkemedel och ingen ytterligare behandling.

Det finns idag i Sverige inget godkänt läkemedel mot det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19-infektion men det pågår omfattande studier med olika läkemedelskandidater för att testa om de kan ha en bra effekt.

Covid-19 & nyfödda

Nyfödda som smittas av det nya coronaviruset blir sällan svårt sjuka.

Det finns fall beskrivna i den vetenskapliga litteraturen av nyfödda som har drabbats av covid-19-infektion. De flesta nyfödda med covid-19 har smittats efter födseln.

Lindrigare symtom generellt
Covid-19-infektion hos nyfödda ger lindrigare symtom än hos vuxna. På grund av att nyfödda sällan blir svårt sjuka så har Svenska Neonatalföreningen (experter på nyfödda barn) beslutat att mor och barn kan vårdas tillsammans efter födseln trots att mamman är infekterad. Fördelarna med att inte separera mor och barn överväger risken för att det nyfödda barnet kan smittas.

Smitta mellan mor och barn
Även om det finns enskilda barn som verkar ha smittats av modern redan I livmodern så är risken mycket liten.

Dessa resultat baseras på att man funnit antikroppar mot viruset i blodet hos ett litet antal nyfödda barn i Kina.

Det behövs mer forskning innan det är säkerställt att viruset kan passera från mor till barn via moderkakan. Viktigt att påtala är att majoriteten av de mammor och barn som undersökts gällande överföring av virus från mamma till barn via moderkakan inte har visat att viruset har gått över.

Viruset har inte hittats i fostervatten eller i bröstmjölk hos smittade mammor.

Covid-19 & amning

Det nya coronaviruset verkar inte föras över till bröstmjölken.

I de tester som gjorts så har virus inte hittats i bröstmjölk hos kvinnor med covid-19-infektion.

Eftersom bröstmjölk är mycket bra för barnets utveckling av immunförsvaret så rekommenderas det att, om möjlighet finns och kvinnan önskar amma, så ska mamman amma.

Amningspump
Om mor och barn separeras rekommenderas att stimulering av brösten startas tidigt efter födseln och mamman använder en amningspump.

Brösten rengörs och pumpen ska vara ren enligt sjukhusets hygienrutiner, allt detta kan personalen och kommer ge dig bra information och hjälp.

Mjölken som pumpas ut kan sedan ges till barnet av den som vårdar barnet.

Covid-19: Tidig hemgång från sjukhuset

Många sjukhus organiserar tidig hemgång efter födseln på grund av covid-19.

Många sjukhus organiserar tidig hemgång efter födseln på grund av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19. Hur tidigt hemgången sker beror alltid på mammans och barnets hälsostatus och sociala situation.

Varför tidig hemgång?
Att gå hem tidigt är för att föräldrarna ska kunna vara tillsammans igen och för att ha så få människor som möjligt kring mammor och barn, vilket minskar risken för smittspridning.

Om mor och barn är friska visar forskningen att det är säkert med tidig hemgång. Alla som går hem tidigt får uppföljning i hemmet eller på återbesöksmottagning enligt lokala rutiner.

Vad är tidig hemgång?
Vad som är tidig hemgång skiljer sig åt mellan sjukhus. Ingen rekommenderas dock att gå hem tidigare än 6 timmar efter födsel.